Uitnodiging ALV De Linge


Leerdam, 7 mei 2019

 

Beste zwemmers, waterpoloërs,

Namens het bestuur wil ik iedereen uitnodigen voor de algemene ledenvergadering van       LZ & PC de Linge.

Deze zal plaatsvinden op dinsdag 28 mei om 19:45 uur in vergaderzaal 2 van het Dak, ingang via het zwembad. Via deze weg wil het bestuur u toch wel dringend vragen bij deze vergadering aanwezig te zijn. Ouders van jongste leden zijn hierbij ook van harte uitgenodigd.
Het bestuur wil verder nog benadrukken dat het zeer gewenst is dat alle leden van de diverse commissies / trainers / teambegeleiders aanwezig zijn.

Agenda:

  1. Opening
  2. Mededelingen van het bestuur
  3. Privacy wetgeving
  4. Financieel verslag van de penningmeester
  5. Verslag van de kascontrolecommissie over 2018
  6. Begroting 2019
  7. Contributieaanpassing
  8. Bestuursverkiezing

Reeds openstaande vacatures: penningmeester, algemeen bestuurslid & zwemtrainers.         Aftredend en niet herkiesbaar: Henriëtte Kleijn – secretaris              

Andere jaren hebben wij een dringende oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden erbij. Daar is geen reactie op gekomen. Nu stopt ook onze secretaris er na jaren trouwe dienst mee. Als er geen nieuwe bestuursleden zich aanmelden is de bestuurbaarheid van “De Linge” in gevaar.

Het is nu niet alleen te hopen dat zich nieuwe leden aanmelden voor het bestuur. Het is een must.

De huidige bestuursleden kunnen niet nog meer taken op zich nemen om alles goed geregeld te krijgen.

 

Kandidaten voor één van de functies kunnen zich aanmelden via: info@delinge.com

Ook de diverse commissies kunnen u hulp goed gebruiken. Aanmelden hiervoor kan ook via info@delinge.com

Vele handen maken licht werk, dus help ons !!!!

  1. Verkiezing kascontrolecommissie

10. Rondvraag